CD 2 - 02 Наhанай нухэр

OST DBZ BGM Collection CD Box CD 2 Voici le deuxième Cd de l'OST Dragon Ball Z BGM Collection CD Box. - Раднаев Чингис CD 2 - 02 Наhанай нухэр

Скачать бесплатно и быстро
322

Текст оды целиком и бесплатно:

Наhанайм намар ерээл даа
Наhанайм нухэр хайратайл
Абынгаа угы залгаhан
Аша зээнэрни хайратайл.

Дабталга
Олон жэлнууд ошоошье hаа
Ойндом эрьен ерэнэл даа
Уhанай олон шубуудтал
Уйлан дуулан ошонол даа.

2.
Наhанайм нухэр намтаяа
Нютагаа hаяар ошоолдыш
Нажарай дулаан углоогуур
Наранай гархые угтая.

Дабталга

3.
Турэл hайхан нютагнай
Тэрэл ноохи зангаараа
Туруушымнай болзорай
Тэрэнгиишье зангаараа.

OST DBZ BGM Collection CD Box CD 2

Ещё классная музыка

 • Буряаднай
 • Буряаднай
 • Наhанай ошолго
 • Алтаргана
 • Буряад эхэнэрнууд-
 • Уран дуран
 • Дангинамни
 • Шамгуй
 • Ээжин дун
 • Наранай Домог
 • Уран Дуран минус
 • Наранай Домог
 • Хани нухэдни Минус
 • Наратын замы дабамаар бэйна
 • Хани нүхэдни / buryad.fm

Другие видео на сайте

Все мнения (0)

Форма комментирования

Код проверки на роботов: